article

We also send orders to the Czech Republic

Poštovné ZDARMA v prípade nákupu tovaru nad 30 eur s DPH 

article

We also send orders to the Czech Republic

Poštovné ZDARMA v prípade nákupu tovaru nad 30 eur s DPH 

Terms and Conditions

čl. 1 Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti  MONETA SK spol. s r.o. , Nitrianska cesta 6, 95801 Partizánske Slovenská republika, IČO: 36735248, DIČ: 2022332609, IČ DPH: SK2022332609, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 19203/R

(ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.moneta.sk (ďalej len „moneta.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva").
(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.moneta.sk. Terms and Conditions vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.moneta.sk.

Na všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke moneta.sk.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke www.moneta.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. 

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke www.moneta.sk

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby for tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené.

čl. 2 Objednávka 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných údajov.

Predávajúci nezodpovedá for omeškanie dodávky a for škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná for návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. 

Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe od Predávajúceho.

V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu moneta@moneta.sk

Predávajúci je oprávnený do 15 dní od akceptácie objednávky odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade, pričom o odstúpení od zmluvy informuje emailom alebo telefonicky kupujúceho.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.moneta.sk.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ,
kontakt (telefón a e-mailová adresa);

b. Artikel objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c. Množstvo objednávaného tovaru;

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná for neúplnú. 

Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu.

Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje for úplnú. Zmluva je uzatvorená momentom jej akceptácie (potvrdenie objednávky), o ktorej bude kupujúci vyrozumený prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

čl. 3 Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom moneta.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. 

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.moneta.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.moneta.sk

Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.moneta.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. Ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", 

Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať for cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru for cenu
riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

Pre zákazníka, ktorý si objedná tovar cez e-shop v hodnote do 30 eur s DPH je cena poštovného a balného do 5 eur s DPH. Pri odbere tovaru presahujúceho 30 eur s DPH hradí poštovné predávajúci.

čl. 4 Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v € pričom cenu for Tovar môže Kupujúci uhradiť dobierkou prostredníctvom zásielkovej služby Geis alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Stálemu zákazníkovi je možnosť vyhotovenia faktúry so 14 - dňovou splatnosťou.

čl. 5 Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 3 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. 

Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru buď e-mailom alebo telefonicky.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si sním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. 

V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá for škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. 

Ak Kupujúci Tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať
zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. 

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny for poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim. 

Price poštovného a dopravy


Spôsob platby/ doručeniaPrice with tax
Dobierka/ Poštovou zásielkou4 eurá
Dobierka/ Kuriér GEIS5 eur
Platba vopred/ Poštovou zásielkou3 eurá
Platba vopred/ Kuriér GEIS4 eurá
platba kartou 24-pay / Poštovou zásielkou4 eurá
platba kartou 24-pay / Kuriér GEIS5 eur

čl. 6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a)Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 7 zákona č.102/2014 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete):
• má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 zákona č.102/2014
• ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
• ak predávajúci neposkytol informácie spotrebiteľovi podľa § 3 ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

b)Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.

c)V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar na adresu odosielateľa, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, ktorú spotrebiteľ uhradil for tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, alebo poštovou poukážkou, ak kupujúci neuvedie číslo účtu, resp. nemá otvorený bankový účet.

d)V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 4 b) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.V súlade s §7 Zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, vám poskytujeme vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy Odstúpenie od kúpnej zmluvy
.pdf súbor na stiahnutie
Odstúpenie od kúpnej zmluvy Odstúpenie od kúpnej zmluvy
.docx súbor na stiahnutie

čl. 7 Záručné podmienky a záručná doba 

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. 

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra a dodací list (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. 

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov. 

Na všetok tovar sa vzťahuje lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Čl. 7 Osobné údaje

Spoločnosť Moneta SK s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný  charakter Vašich osobných informácií. Všetky dôležité dáta budú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a proti zneužitiu. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky.

Doprava nad 30 € ZDARMA

Slovak quaility

Deliver until 3 days